U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj danа  2. Jula  2011. u Beogradu, usvojen je

 

STATUT

УДРУЖЕЊА „БЕОГРАДСКИ МАКЕТАРСКИ КЛУБ” БЕОГРАД

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

УДРУЖЕЊЕ „БЕОГРАДСКИ МАКЕТАРСКИ КЛУБ“ БЕОГРАД  (u daljem tekstu: Udruženje)  je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja MAKETARSTVA.

 

Član 2.

Maketarstvo kao grana primenjene umetnosti u kojoj se vrši izrada maketa aviona, brodova, tenkova, figura, vozila, objekata i dr. je nedovoljno razvijena i zastupljena u oblastima životnih aktivnosti.

Ciljevi  udruženja

Član 3.

Udruženje se osniva radi unapređivanja maketarstva, edukacije građana, dece i omladine iz oblasti  maketarstva, prezentacije maketarstva, popularizacije maketarstva, organizovanja radionica, izložbi, promocija, takmičenja i drugih manifestacija iz oblasti maketarstva. Pribavljanje i razmena literature  u vezi sa maketarstvom. Pružanje pomoći i davanje sugestija u izradi maketa. Razmena iskustava i zbližavanje kroz okupljanje ljubitelja maketa. Oblast ostvarivanja ciljeva je u skladu sa ciljevima i aktivnostima Udruženja.

Član 4.

U svrhu ostvarivanja ciljeva, Udruženje će preduzimati aktivnosti u pravcu objavljivanja publikacija o pitanjima koja se odnose na maketarstvo u skladu sa zakonom.

Naziv i sedište

Član 5.

Naziv Udruženja je: УДРУЖЕЊЕ „БЕОГРАДСКИ МАКЕТАРСКИ КЛУБ“ БЕОГРАД  

Naziv Udruženja na stranom jeziku je: „Belgrade Scale Modellers Club“

Skraćeni naziv je: „БЕОГРАДСКИ МАКЕТАРСКИ КЛУБ“

Sedište Udruženja se nalazi u Beogradu, u ulici Kneza Miloša 57.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 6.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 7.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava, obaveze i odgovornost članstva

Član 8.

Član Udruženja ima pravo da:

  1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
  2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
  3. bira i bude biran u organe Udruženja;
  4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

  1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
  2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
  3. plaća članarinu;
  4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Unutrašnja organizacija

Član 9.

Organi Udruženja su Skupština i Upravni odbor. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora

 

Član 10.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

 

Skupština:

  1. donosi plan i program rada;
  2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
  3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
  4. bira i razrešava članove Upravnog odbora;
  5. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
  6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
  7. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
  8. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

 

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

Član 11.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima tri člana, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri  godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

 

Član 12.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

 

Član 13.

Upravni odbor:

 

  1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
  2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
  3. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
  4. donosi finansijske odluke;
  5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
  6. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
  7. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

 

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 14.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

 

Član 15.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa  školama i drugim udruženjima u zemlji kao i sa drugim udruženjima i organizacijama u inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima maketara, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 16.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstva i od kotizacije za seminare, takmičenja, za organizovanje radionica i maketarskih izložbi kao i prodajom maketa i publikacija nastalih u okviru edukativnih radionica.

 

Član 17.

Udruženje pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost (58.19) Ostala izdavačka delatnost.

Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

 Prestanak rada udruženja

Član 18.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

Član 19.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina pečata

Član 20.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: УДРУЖЕЊЕ „БЕОГРАДСКИ МАКЕТАРСКИ КЛУБ“ БЕОГРАД a u donjoj polovini: „Belgrade Scale Modellers Club“. U sredini se nalazi logo udruženja.

 

Član 21.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

Član 22.

Ovaj statut stupa na snagu od dana njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.